Informacja o Firmie:

Sklep Guitar Workshop prowadzony jest przez Music City Adam Adamowicz z siedzibą w Sopocie przy ulicy Leśnej 15A/1, NIP 585-10-07-022, REGON 19085682. e-mail info@guitarworkshop.pl, nr telefonu (infolinia) (58)555 0660

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu Guitar Workshop są przetwarzane przez Music City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy ul. Leśnej 15A/1.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu: w realizacji umowy, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,
 3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Music City realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 4. Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Outlecie są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Wszystkie ceny podawane w Outlecie są cenami brutto.

Zamówienia

 1. Sklep Guitar Workshop prowadzony przez Music City sp. z o.o. umożliwia Klientom: składanie zamówień (ofert zakupu) i zawierania umów sprzedaży na odległość, uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w Outlecie.
 2. Nie gwarantujemy dostępności wszystkich towarów znajdujących się na stronie www.guitarworkshop.pl. Wszystkie oferowane towary podlegają ofercie outletowej i wyprzedażowej, w związku z czym warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie dostępności na magazynie.
 3. Sklep Guitar Workshop przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://guitarworkshop.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Guitar Workshop, klient wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu drogą elektroniczną.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w Outlecie dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Music City wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Music City).
 4. Klient otrzymuję fakturę VAT albo paragon drogą elektroniczną. W przypadku braku tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Music City zaleca sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  Bezpieczne przelewy online PayU

 2. Music City sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Music City jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Reklamacje

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona).

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać pop przez stronę https://rma.rnr.pl/

 • kontakt do reklamacji: +48797709956
 • czas rozpatrzenia: 14 dni

Czas dostarczenia produktu/usługi do klienta od czasu złożenia zamówienia

 • Wysyłka paczki: 3-5 dni roboczych

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie mailowo lub na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru paragonu lub faktury. Numer ten znajduje się na dowodzie zakupu. Numer powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru paragonu/faktury nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
 5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Music City sp. z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Music City.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Music City sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 10. Adres do zwrotu przesyłki: Music City – Magazyn Zwrotów – ul. Żaglowa 2 80-560 Gdańsk

Gwarancja Jakości

 1. Music City sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu.
 2. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu(e-faktura, e-paragon) wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Music City sp. z o.o.
 3. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Music City sp. z o.o., a Klientami.
 4. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 5. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 6. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Music City; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Music City i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Music City i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 7. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Music City oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Music City rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 8. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  • klient jest zobowiązany skontaktować się z pracownikiem Music City odpowiedzialnym za Sklep Guitar Workshop w celu uzyskania numeru RMA, po uzyskaniu numeru klient przekazuje paczkę kurierowi, który odbierze ją we wskazanym przez klienta miejscu i czasie
  • lub dostarcza towar własnym staraniem do serwisu Music City
 9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Music City stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Music City poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Music City kosztów.
 10. Music City nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 11. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Music City w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Stan sprzedawanego towaru:

Na stronie prowadzona jest sprzedaż outletowa i nie każdy sprzedawany towar jest fabrycznie nowy:

 1. Gitary – sprzedawane na stronie mogą pochodzić z ekspozycji sklepowej, itp. Mogą posiadać ślady ekspozycji(mikrozarysowania, drobne skazy lakieru) lub stare struny(Instrumenty posiadają fabrycznie założone struny lub struny w międzyczasie wymienione na nowe).
 2. Pozostały sprzęt i instrumenty – sprzedawane na stronie mogą pochodzi z ekspozycji sklepowej, itp. Mogą posiadać ślady ekspozycji(drobne zadrapania, wady wpływające na estetykę) i być zapakowany w nieoryginalny karton, niekompletne.

Serwis

Adres, pod którym należy składać reklamacje: Music City – SERWIS ul. Żaglowa 2 80-560 Gdańsk

Kontakt z serwisem: serwis@lauda-audio.pl

Infolinia: Tel (58)555 0660

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Music City korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
 2. Music City ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Music City ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. Music City informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu (58)555 0660 nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Regulamin Sklepu Internetowego Music City nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).